วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สวดพระอภิธรรมคุณแม่ระเบียบ ชัยบุตร มารดา อ.วิระ ชัยบุตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึก
ษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะกรรมการวิทยาเขต คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ระเบียบ ชัยบุตร มารดา นายวิระ ชัยบุตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยงานสวดพระอภิธรรมมีถึงวันที่ 26 กรกฎาคม และ พระราชทานเพลิงศพ(ในกรณีพิเศษ)ในวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ ณ วัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2557

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2557 มีนายศิริชัย จันทรังษ์ ประธานกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ นายศิริชัย จันทรังษ์ ประธานกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นตัวแทนคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจีระศักดิ์ แสนสุธา นายจักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และนายกนก อ้นถาวร ได้ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู คศ.3

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการคุณธรรมจริยธรรม(21-23 กรกฎาคม 2557)


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยโครงการนี้จะมีไปถึงวันที่ 23 กรกฎาคม นี้ ณ อาศรมวิเวก ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สวดพระอภิธรรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรม คุณแม่มาลี วรรณกลาง มารดานายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมไปจนถึง วันที่ 23 กรกฎาคม และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ(ในกรณีพิเศษ)ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ณ วัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครวรรค์

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (14-15 ธ.ค.56)


ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ได้จัดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ เคนพันค้อ เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่คณาจารย์ บุคลากร ในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา